Aktualności
facebook szkoły
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich : - WITAMY NA STRONIE
Rekrutacja 2020-2021

  Lista przyjętych uczniów do klasy 1 w roku szkolnym 2020-2021

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  

1.      Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP przyjmuje się kandydatów, którzy:

a)      ukończyli szkołę podstawową

b)      uzyskali pozytywny wynik egzaminu ósmoklasisty

c)      posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,

d)      w przypadku kandydatów chcących kształcić się w zawodzie - rolnik, mechanik pojazdów samochodowych - posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

e)      posiadają zaświadczenie o przyjęciu kandydata na zajęcia praktyczne we wskazanym zakład przez Cech

2.      Skierowanie na badania lekarskie wydawane jest kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

3.      Uczeń składa następujące dokumenty w szkole:

a)      podanie wraz z 2 zdjęciami,

b)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale lub duplikat,

c)      wyniki egzaminu ósmoklasisty,

d)      zaświadczenia o przyjęciu kandydata na zajęcia praktyczne,

e)      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do  podjęcia praktycznej nauki zawodu  wybranego zawodu wydanego przez Zakład Medycyny Pracy.

f)       orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów samochodowych)

g)      orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych  do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów samochodowych)

4.      Szkoła prowadzi nabór do ustalonej ilości oddziałów przez Organ Prowadzący Szkołę.

5.      Pierwszy etap rekrutacji odbywa się drogą elektroniczną. Należy pobrać ze szkolnej strony internetowej podanie www.sbcech.pl, następnie wypełniony skan dokumentu odesłać na e-mali szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

6.      Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

 

Na podstawie § 11b ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493 z późn. zm.) ogłaszamy:

 

Harmonogram rekrutacji

do  Szkoły Branżowej I Stopnia  Cechu

Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 

-  od 15 czerwca 2020 – złożenie wniosku/podania   

-  od 26 czerwca do 10 lipca 2020r.  - uzupełnienie wniosku o świadectwo szkoły podstawowej

-  od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020r. - uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez dokumenty/dokumenty19-20/rekrutacja/podanie do szkoły 2020.dockandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

Składanie  podań:

·         w wersji pocztowej ul. Kasztanowa 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie,

·         elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

-  do 10 lipca 2020 r.        - świadectwem ukończenia szkoły podstawowej

-  do 04 sierpnia 2020 r.  - zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
12 sierpnia 2020 r.  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

-  od 11 maja 2020r. do 13 lipca 2020r.
wydawanie skierowań na badania lekarskie oraz zaświadczeń o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

-  od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty (jeśli nie zostały złożone wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz zaświadczenia o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu.

-  25 września 2020 r. – ostateczny termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

-  19 sierpnia 2020 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Dokumenty do pobrania

 

Oświadczenie

Podanie do szkoły

Podanie do szkoły ( word )

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę

Zgoda na udostępnienie wizerunku

Kryteria przyjęć do szkoły branżowej Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości  kształci w zawodach

1

Cukiernik

-    751201

2

Piekarz

-    751204

3

Mechanik pojazdów samochodowych

-    723103

4

Fryzjer

-    514101

5

Murarz-tynkarz

-    711204

6

Sprzedawca

-    522301

7

Kucharz

-    512001

8

Monter sieci i instalacji sanitarnych

-    712618

9

Lakiernik samochodowy

-    713203

10

Stolarz

-    752205

11

Rolnik

-    613003

12

Kamieniarz

-    711301

13

Krawiec

-    753105

14

Elektromechanik

-    741201

15

Elektromechanik pojazdów samochodowych

-    741203

16

Blacharz samochodowy

-    721306

17

Elektryk

-    311303

18

Krawiec

-    753105