Procedury COVID 19
facebook szkoły
Procedury COVID 19

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Branżowej Szkole I stopnia CRRRiMP  w ZĄBKOWICACH Śląskich w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 Do procedury włączono załączniki:

a)    załącznik nr 1- deklaracja rodzica,

b)    załącznik nr 2- oświadczenie rodzica,

c)    załącznik nr 3- deklaracja ucznia pełnoletniego,

d)    załącznik nr 4- oświadczenie ucznia pełnoletniego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz.1239),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 59),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.871)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.872),

7. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Branżowej Szkole I stopnia CRRRiMP  W ZĄBKOWICACH ŚL zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor szkoły.

1.        W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.        Liczba uczniów  w jednej Sali szkolnej może maksymalnie wynosić 10 uczniów.

3.        Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

4.        Na tablicy ogłoszeń w szkole znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

5.        Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkoły zapewnia:

1)      Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły,

2)      Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

3)      Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę i fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

4)      Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

6.        Dyrektor:

1)      nadzoruje prace porządkowe w szkole

2)      prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;

3)      kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

4)      informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

5)      współpracuje ze służbami sanitarnymi;

6)      instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

7)      zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych uczniów biorących udział w zajęciach (konsultacjach),

8)      informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

7.        Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)      Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a.       Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b.      Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c.       Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)      Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)      Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych uczniów;

4)      Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5)      Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

6)      Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

a.       Ciągi komunikacyjne – myją;

b.      Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, ,szafki– myją i dezynfekują;

c.       Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów  ani innych pracowników na wdychanie oparów;

d.      Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

e.       Pracują w rękawiczkach.

8.        Nauczyciele:

1)      sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2)      wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

3)      zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

9.      Rodzic/opiekun prawny:

a) zapoznaje się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 na terenie szkoły dostępnymi na stronie internetowej szkoły: sbcech.pl;

b) dostarcza uzupełnioną deklarację udziału ucznia w zajęciach– załącznik nr 1;

c) wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.         W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.

2.         W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3.         Pracownik/nauczyciel, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4.         Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.                                                                                                                

5.         W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6.         Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.         Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

8.         Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

9.         Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

10.     W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

11.     Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

12.     Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

13.     Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14.     Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

15.     Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

16.     Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

17.     W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

1.        Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 19 maja 2020r. do czasu ich odwołania.

2.        Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

3.        Z procedurami zostają zapoznani rodzice uczniów oraz uczniowie.

 

4.        Do procedury włączono załączniki:

a)    załącznik nr 1- deklaracja rodzica,

b)    załącznik nr 2- oświadczenie rodzica,

c)    załącznik nr 3- deklaracja ucznia pełnoletniego,

d)    załącznik nr 4- oświadczenie ucznia pełnoletniego